Environmental Officer

Swyddog Amgylcheddol / Environmental Officer

 (4 swydd [2 Gogledd a 2 Canolbarth Cymru] / 4 posts [2 North & 2 Mid Wales])

CYFLOG/ SALARY: S4 SCP 32-34 (£29,636 – £31,371)

LLEOLIAD / LOCATIONS:

Canolbarth Cymru / Mid Wales: Llandrindod, Newtown

Gogledd Cymru / North Wales: Bangor, Conwy, Halkyn

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn rheoli ac yn gweithredu ystod o archwiliadau ystadau meddal, arolygon ecolegol, rhestr eiddo asedau amgylcheddol a gweithgareddau cynnal a chadw amgylcheddol ar gyfer y rhwydwaith Cefnffyrdd yn unol â gofynion Llywodraeth Cymru.

The successful applicants will manage and implement a range of soft estate inspections, ecological surveys, environmental asset inventory and environmental maintenance activities for the trunk road network in accordance with Welsh Government requirements.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd uchod, cysylltwch  â / If you have any specific queries relating to the above post, please contact:

·         Hannah Jones, 07773 616096 (Canolbarth Cymru / Mid Wales) neu, or

·         Mark Watson Jones, 07789 653323 (Gogledd Cymru / North Wales)

Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg a’r Saesneg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon / For this post, the ability to communicate in both English and Welsh is desirable.

 Ffurflenni cais a manylion pellach ar gael trwy wefan Cyngor Gwynedd www.gwynedd.gov.uk neu drwy ffonio 01286 679076. Application forms and further details available through Gwynedd Council website www.gwynedd.gov.uk or by telephoning 01286 679076.

 Dyddiad Cau / Closing Date:  10.00am, DYDD IAU, 11 Mehefin 2020 / THURSDAY, 11 June 2020.

Os yn llwyddiannus i fod ar y rhestr fer am gyfweliad, byddwn yn cysylltu â chwi drwy’r cyfeiriad E-BOST a gofnodwyd gennych ar eich ffurflen gais.  Mae angen i chwi sicrhau eich bod yn gwirio eich E-BOST yn rheolaidd / If you are successful to be short listed for an interview you will be contacted by E-MAIL using the address provided on your application form.  You need to ensure that you check your E-MAIL regularly.